Snarkning och Sömnapné


Snarkning är vanligt. 10% av alla män i åldrarna 30-40 år snarkar regelbundet. 
Hos män mellan 50 och 60 år är andelen snarkare cirka 20%.
Kvinnor snarkar givetvis också, om än i något mindre omfattning. 5% av alla kvinnor 
mellan 30 och 40 år snarkar då och då, en siffra som ökar till cirka 15% hos kvinnor 
mellan 50 och 60 år. Efter 60 års ålder sker dock en viss minskning hos båda könen1,2.

Snarkning orsakas av att svalget blir trängre i sömnen när musklerna i svalgets väggar 
slappnar av. Luftflödet genom svalget kan då göra så att vissa delar, ofta den mjuka 
gommen, börjar vibrera. Det är dessa vibrationer som gör att det låter. 
I extrema fall kan ljudet från en snarkare komma upp i 80 decibel. 

Ungefär 10% av alla som snarkar drabbas av korta andningsuppehåll, apnéer. 
Precis som vid snarkning slappnar musklerna av, men vid sömnapné täpps luftvägarna 
till fullständigt så att andningen hindras. 

Snarkning behöver i sig inte leda till sömnapné, även om de flesta sömnapnoiker ofta 
snarkar kraftigt.

1. Strandell T. Sluta snarka börja leva. Fysiologlabs Förlag, Stockholm. 
2. Hjärtlungfonden, Temaskrift Sömnapné

Snarkning är vanligt. 10% av alla män i åldrarna 30 - 40 år
snarkar regelbundet. Hos män mellan 50 och 60 är andelen snarkare 
cirka 20%.

Källa: somnapne.se