Behandling av sömnapné


Viktkontroll

Målet med behandlingen av sömnapné är att få slut på andningsuppehållen. 
Den viktigaste behandlingsformen hos personer med övervikt är bantning. 
Vid bantningen minskas förträngningen i svalget, i och med att fettlagret minskar
förbättras rörelsen i mellangärdet i liggande ställning. Redan en viktminskning på 
5 % kan minska andningsuppehållen under sömnen. 

Hos personer med lindrig sömnapné kan viktminskning som åstadkommits med hjälp 
av ändring i livsstil räcka till som behandling. Det är säkert att viktminskning lindrar 
sömnapné även om den inte ensam är en tillräcklig behandling. BMI d.v.s. body mass
index är en allmänt använd mätare vid utvärdering av övervikt. Eftersom ändring av 
livsstil ofta är en mycket svår uppgift lönar det sig att använda någon av de stödformer
som tillhandahålls, t.ex. en viktkontrollgrupp i företagshälsovården eller på 
hälsocentralen.

CPAP-behandling 

Den mest effektiva behandlingsmetoden för sömnapné är CPAP- d.v.s. andningsbehandling 
med övertryck. Med denna metod kan också patienter med svår sömnapné effektivt 
behandlas, för vilka ändringar i livsstil inte räcker som behandling. 
Med CPAP-behandling kan man få slut på andningsuppehållen genom att bilda en 
"luftkil" i de övre luftvägarna. I CPAP-behandlingen blåses rumsluft under lågt tryck
in i nässvalget genom en luftslang och en näs- eller helansiktsmask som placeras på
ansiktet. 

Luftkilen som bildas på detta sätt håller det övre svalget öppet och tack
varedetta upphör andningsuppehållen och snarkningen helt. Då andningen under
sömnen förbättras så här, förbättras också sömnens kvalitet, och vakenheten under
dagtid ökar. Också risken för att få t.ex. rubbningar i blodcirkulationen i hjärnan
och rytmstörningar i hjärtat minskar.

CPAP- d.v.s. andningsbehandling med övertryck tolereras mycket bra efter att man
vant sig vid den. Behandlingen är riskfri och förorsakar inga biverkningar. 
CPAP-apparaten används varje natt minst fyra timmar, helst hela sovtiden.

För att CPAP- behandlingen skall lyckas är det ytterst viktigt att masken passar: 
den får inte trycka eller läcka. Allergi mot maskens material är mycket sällsynt, 
som tvättmedel lönar det sig att i regel använda bara vatten, eftersom allergiska
besvär oftast beror på tvättmedel i stället för tillverkningsmaterialet. Mera tips om 
faktorer som underlättar användningen finns på Tips-sidan. Moderna CPAP-apparater
är små och tysta så apparaten i sig själv inte stör sömnen. Vid behov kan man också 
använda en automatapparat för att underlätta användningen. 

Tobak, alkohol och sömnmediciner

Tobak, alkohol och sömnmediciner försämrar symptomen hos person med sömnapné. 
Redan en rimlig användning av alkohol och sömnmediciner ökar snarkning och
andningsuppehåll, eftersom dessa verkar förlamande på det centrala nervsystemet 
och förslappar musklerna i svalgväggen. Efter att man slutat röka sjunker svullnaden 
i de övre luftvägarna och näsan hålls bättre öppen. Man undgår också andra 
lungsjukdomar som senare skulle försvåra andningen.

Sömnapné och andra sjukdomar 

Hos personer med sömnapné bör man fästa speciell uppmärksamhet vid behandlingen
av andra sjukdomar. En obehandlad sömnapné ökar risken att insjukna i vissa sjukdomar
såsom typ II diabetes och högt blodtryck. Personer med typ II diabetes och övervikt har
en avsevärt ökad risk att också insjukna i sömnapné. Hos diabetiker förekommer 
både lindrig och svår sömnapné. Behandlingsbalansen för dessa sjukdomar går hand i
 hand: När sömnapnén blir bättre, förbättras också effekten av insulinbehandlingen.

En annan betydande parallellsjukdom är högt blodtryck som ca hälften av sömnapnétiker
lider av. Det kan vara svårt att behandla högt blodtryck om inte också sömnapnén
behandlas. Symptomen för astma och sömnapné kan också vara likartade.
Speciellt om patienten har symptom under sömnen trots medicinering bör möjligheten 
till sömnapné utredas.

Positionsterapi

En del av patienterna har andningsuppehåll endast när de sover på rygg.
Då är t.ex. behandling med tennisboll ett effektivt sätt att undvika denna sovställning. I tennisbollbehandlingen sys en boll in i pyjamasens rygg. Detta gör det omöjligt att sova på rygg. Det finns också färdiga produkter på marknaden som förhindrar ryggläge,

Antiapnéskena

Vid behandling med antiapnéskena fästs en skena vid tänderna i över- och underkäken
den tid man sover. Skenan drar underkäken framåt. På detta sätt får man mera plats i 
svalget, luftvägen hålls öppen och andningsuppehållen under sömnen minskar. 
Antiapnéskenan passar som behandling för patienter med lindrig sömnapné. 
Antiapnéskenan anskaffas via tandläkaren. 

Kirurgiska åtgärder

Sömnapnén kan också behandlas med mun- och käkkirurgiska åtgärder. 
Operationsbehandling kan övervägas speciellt då personen med sömnapné har 
en anatomisk störning som lätt går att reparera, t.ex. förträngning som kan utvidgas. 
Också stora svalgmandlar och tonsiller avlägsnas genom operation. 

Om förträngningen sitter i näsan kan en eventuell skevhet i nässkiljeväggen 
åtgärdas genom operation. Också polyper kan avlägsnas från näsan. Patienten 
kan också undergå en käkoperation i vilken tungans fästpunkt bakom underkäken
flyttas framåt, varvid ökat utrymme fås i svalget. Operationsbehandlingarna lämpar
sig dock bara för en liten del av patienterna, och osäkert är hur beständig den nytta 
är som uppnås. Motiveringen för operationsbehandlingen beror alltid på en individuell 
bedömning av dess lämplighet, nytta som åstadkoms och risker.

Källa: somnapne.se