Vilka är symtomen på sömnapné?


Förutom snarkning och andningsuppehåll under sömnen, är onormal trötthet under 
dagen den vanligaste indikationen på sömnapné.

Här finner du en översikt av andra förekommande symtom. 

Symtom på natten
De tydligaste symptomen på sömnapné är kraftiga snarkningar och andningsuppehåll 
under sömnen. 

Ofta är det en nära anhörig som först märker av andningsuppehållen, som kan vara 
alltifrån några sekunder upp till en minut. Ibland kan dessa uppehåll upprepas 
flera hundra gånger varje natt. Den drabbade har dock sällan några egna minnen av 
vad som hänt när han/hon vaknar på morgonen.

Andra symptom under sömnen/natten är återkommande uppvaknanden, frekventa
toalettbesök, kvävningskänslor, mardrömmar och svettningar.  

Symtom på dagen
Förutom onormalt stor trötthet, är huvudvärk, koncentrationssvårigheter,
inlärningsproblem och irritation några av de symtom som uppträder under dygnets 
vakna timmar. Störningar i relationen med den man lever med är också vanligt. 
Andningsuppehållen påverkar inte bara sömnen utan kan även minska lusten och 
den sexuella förmågan. Viktproblem är en annan faktor som kan kopplas till sjukdomen,
liksom allmän nedstämdhet och högt blodtryck. Ont i kroppen, värk samt astma och
allergier är ytterligare symtom som kan förekomma.

Bristen på fullvärdig sömn leder inte sällan till att man stundtals slumrar till, ibland 
även när man inte borde, eller när det rent av är farligt. Riskerna vid bilkörning är
belagda i studier och innebär givetvis inte bara en fara för den som somnar, utan 
även för tredje man.

Förutom snarkning och andningsuppehåll under sömnen, är onormal 
trötthet under dagen den vanligaste indikationen på sömnapné.

Källa: somnapne.se